Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki
VI kadencji

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie poniższe warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
  • spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • posiadać doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
  • list motywacyjny,
  • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,
  • aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w
   1. lit. h-i (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty),
  • oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Informacji Administratora Danych,
  • w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – kandydat zobowiązany jest do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.

Formularz oświadczeń, o których mowa w lit. h-i jest dostępny na stronie internetowej Spółki, tj.  https://placgrunwaldzki.eu

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w lit. a-b, h-i kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o którym mowa w lit. c-g mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym należy składać osobiście w siedzibie Spółkiw Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, pokój nr 502a w godzinach od 800do 1500,lub wysyłać listem poleconym na adres Spółki: 40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10.Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach – nie otwierać.”
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 21 lutego 2019 r. o godzinie 1500. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem.
 3. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, w terminie co najmniej 3 dni przed terminem rozmów. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, od dnia 11 marca 2019 r. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz F-01 za III kwartał 2018 r. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 dostępne jest w systemie e-KRS – nr KRS: 210810. Informacje o Spółce, o których mowa powyżej, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, pokój nr 502a od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 21 lutego 2019 r., w godzinach 800– 1500, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 7. Zaproszeni kandydaci, przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, poproszeni zostaną o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu potwierdzającego tożsamość, celem jednoznacznej identyfikacji.
 8. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki zostanie poruszony następujący zakres zagadnień:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości i rachunkowości zarządczej,
  • wiedza w zakresie marketingu, komunikacji, sprzedaży.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

 1. Rada Nadzorcza pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatowi, który nie został powołany na funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2018, poz. 1182, ze zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 4. Spółka nie będzie odpowiedzialna za koszty poniesione przez kandydata w związku z uczestnictwem w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Klauzula informacyjna dla kandydatów na

  Prezesa Zarządu Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych, przekazanych spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. jest spółka Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach (40-950), Plac Grunwaldzki 8-10.
  2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.
  3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
  4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako nieodebrana.
  5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  8. Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: zdziarska@placgrunwaldzki.eu .